Letter dated December 1997 from Halina Choroszewska (herb sreniwa)
kopia wywodu choroszewskich h jastrzembiec
dated 1837 01 15
please click image for larger view
view original scanned images

using http://www.onlineocr.net/ to convert from jpeg to text in polish:


KOPIA 
Wywod. Familii Urodzonych CHOROSZEWSKICH h."Jastrzębiec" 
Roku Tysiąc Ośmset Trzydziestego Siodmego 
Miesiąca Stycznia Piętnastego 
/15.01.1837r./ 

Przed Nami Janem Marcinkiewiczem Żaba,Mileńskim Guberskim 
Marszałkiem Radzcą Stanu, Komandorem y Kawalerem. Prezydującym oraz 
Deputatami z powiatów a mianowicie:Upitskiego-Felicyanem Bożeniem 
Jałowieckim Urzędnikiem 7-mej Klassy y Kawalerem, Oszmiańskiego-
Michałem Mokrzyckim Radzcą Honorowym, Kowieńskiego-Bernardem Kudorowskim. 
Radzcą Honorowym y Wileńskiego-Janem Krukowskim Kollegskim 
Sekretarzem do przyjmowania y roztrząsania wywodów szlacheckich 
wybranymi złożony został wywod Rodowitości Starożytnej Szlacheckiej 
Familii Urodzonych Choroszewskich /herbu Jastrzębiec/ przy prośbie 
dworzanina Sylwestra-Syna Antoniego 0horoszewskiego‚ do deputacyj 
niniejszey podaney w której wyraził: Że Familia proszącego, Herbu 
Jastrzębiec używaiaca,przez Dekret wywodowy w Deputacyj ninieyszey 
w Roku 1820 Julii 23 Dnia nastały w Dostojeństwie Dworzanskim 
przyznaną została. Lecz że z rozporządzenia Zwierzchności Czynność teyże 
Deputacyj w latach 1818, 1819 y 1820 roku Uległa nowemu rozbiorowi, 
bardziey że powyższym Dekretem Cytowane Tranzakta niektóre niemogły 
się wynaleźć - a Inne Tranzakta przekonywuiące o rodowitości 
Dworzańskiey‚niemniey stopniowe pochodzenie pokoleń Familii, oraz 
posyadanie ziemnych posiadłości wykazujące - Często wspomnionym wywodowym. 
Dekretem niebyły obięte‚ przeto na cel sformowania poprawnego 
Dekretu y przedstawił proszący, iakie dziś ma zebrane annały następnie 
rzecz objaśnią. 

==Wzięty za protoplastę do Ninieyszego Wywodu == 
MIKOLAY SAMUELOWICZ CHOROSZEWSKI Czesznik W-ttwa Smoleńskiego, 
szczycąc się od przodków Rodowitością Szlachecką y używając właściwych 
temu stanowi prerogatyw, posiadał Dziedzictwem Dobra SAWICIANY 

-2- 

alias POŁAWKIE zwane z poddanemi,w Woiewodstwie Wileńskim położone 
y też Synowi swemu JANOWI stopniem naturalney sukcesyi w wieczyste 
podał władanie - z kolej JAN MIKOŁAJEWICZ pomienione wyżej 
dobra SAWICIANY alias POŁAWKIE, prawem prodażnym w roku 1735 M-ca Apr.24 dnia 
uczynionym y w teyże dacie przed aktami Grodzkiemu Wttwa Wileńskiego 
przyznanym z całą do onych przynależnością, zabudowaniem Dwornym 
y poddanskim - Bratu Stryjecznemu ANTONIEMU CHOROSZEWSKłEMU 
wieczyście postąpił - następnie wyżey rzeczony JAN MIKOLAIEWICZ w pożyciu 
malżenskim wydał na świat syna JÓZEFA y temu przez punkta Testamentowe 
w 1755r. Marca 12 dnia sporządzone, w tymże roku Junii 12 do akt 
Grodzkich Wttwa Wileńskiego wprowadzone, Summę pieniężną za obligiem 
trzy tysiące pozostaley u ANTONIEGO CHOROSZWSKIEGO z wybycia Dóbr 
SAWICIAN alias POLAWKIEM wynikłą - oraz majętność Zastawną DOWISZKIEM 
zwana, z Całym Dobytkiem - Tudzież ludzi poddanych z Siemieniztością 
zapisał - Podobnież z JÓZEFFA JANOWICZA urodził się syn ANTONI. 
Metryka Chrztu Datty 1785r. Marca 18 d. z Ksiąg Kościoła 
Iłłuksztanskiego wyjęta y przez Rzymsko Katolicki Wileński Duchowny Konsystorz 
zaświadczona‚pochodzenie Jego z Oyca JÓZEFA wykazuie - wreście 
poszczególniony już wyżey ANTONI JÓZEFÓWICZ CHOROSZEWSKI przeniósł 
się był z Litwy do Białorusko-Witebskiey Gubernii y obrawszy 
pomieszkanie w Demeburgskim powiecie tam w spiskach szlacheckich 
zamieszczonym został - przy powrocie zaś nazad do Litwy, Świadectwo 
Urzędowe Marszałka P-ttu Deneburgskiego Graffa Molla w Dniu 6 Januaryi 
1820 go roku za Nr.3 uzyskał. Takowe w Rodowitości Dworzanskiey y 
ozamieszczeniu się ANTONIEGO JÓZEFA syna CHOROSZEJSKłEGO w spiskach 
Szlacheckich zapewnia a w czasie pobyttu swego w Litewsko-Wilenskiej 
Gubernii nabył Dziedzictwem kondycye w okolicy MICIANACH, 
alias Prystornianach/?/ w pttcie Upitskim położoną z Dziewięciu wedle 
Rewizyi płci męzkiej Duszami, o tem prawo przedażne przez Tomasza 
Pisanka Rotmistrza b Woysk Polskich w 1828r. Lutego 18 Dnia wydane, 

-3-
w tamże roku 8-bra 26 dnia na Urzędzie /w wówczas Sądu Głównego/ a 
dziś Izby Cywilney Wiłenskiey przez Plenipotenta Romana Brechfelda 
przyznane - dale wiedzieć - niemniey że wspomniany ANTONI JÓZEFOWICZ 
ma syna SYLWESTRA Metryka Chrztu Datty 1816r. Xbra 31 dnia w 
Księgach Kościoła Filialnego Lauk...kiego/?/ zamieszczona a przez 
Rzymsko Katolicki Duchowny Zmudzki Konsystorz Urzędowie wydana oraz przez 
nastałą tam Rezollucyę zatwierdzona, poiaśnia - na koniec stosownie 
do rozporządzenia Zwierzchności w roku 1834 Junii 6-go Dnia nie 
raz wspomniany ANTONI JOZEFFOWICZ spis posiemiejny Dworzanski z zaięciem 
między dalszą Familią syna SYLWESTRA do Dzieł Marszałka Pttu 
Upitskiego przedstawił y w Księdze Dworzańskiey za Nr.1816 
zamieszczonym został a naostatek - o szczyceniu się Dostoienstwem Dworzańskim
- o Uzyskaniu w Deputacyj Wilenskiey wydanego pod rokiem 1820 
Julii 23 Dekretu aprobującego Rodowitość ich Dworzanską - o posiadaniu
z własnego nabycia MICIAN czyli PRYSTOWIAN z Dziesięciu Płci 
Męzkiey wedle ostatniey Rewizyi Duszami - o podanie Rodosłowney y 
Spisu Szlacheckiego świadectwo Marszałka Pttu Upitskiego pod dattą 
15 7-bra ominionego1836r. za Nr.1186 nastałe - tę nayrzeczywistrzą 
przedstawia wiadomość, a zatym prosił zmocy składających się 
dowodów proszącemu z Oycem ANTONIM JÓZEFFOWICZEM CHOROSZEWSKIM, 
Dostoienstwo Dworzanskie przyznać, Dekrett poprawczy sformować - Kopię 
Urzędową z mającego nastać Dekretu wydać - Dzieło całe pospełnieniu 
na Dyalekcie Rossyiskim Translacyi proszącemu dla przesłania do Heraidyi
na ostateczną opinię powrócić - z Dzieł Szlacheckich widać, 
że przez Dekret w Dniu 23 Lipca 1820 r. uznany za Szlachcica ANTONI
syn JÓZEFFA z synem SYLWESTREM CHOROSZEWSCY. 

NA FUNDAMENCIE: gdy ze Złożonych a wyżey wymienionych Dokumentów 
wyzwierasię posesya ziemna SAWICIANY czyli POLOWKIE zwana z poddanymi, 
we władaniu MIKOLAIA i syna jego JANA będąca z których ten 
ostatni wyprzedawszy ią bratu stryjecznemu ANTONIEMU CHOROSZEWSKISMU


-4-
niedopłacone pienądze za SAWICIANY i majątek zastawny DOWISZKI 
z poddanymi, synowi swojemu JOZEFFOWI przez Testament w 1755r. przekazał, 
a od tego JOZEFFA pochodzi ANTONI Oyciec proszącego SYLWESTRA 
na których dowodem są metryki Chrzestne oraz spisy Szlacheckie i świadectwo 
Marszałka Pttu Upitskiego - Nadto gdy oyciec proszącego ANTONI 
nabył w 1828r. majątek MłCIANY z Dziewięciu Duszami Rewizirskiemi, 
który y teraz we władaniu proszącego zostaje, a przeto My Gubrrnski 
Marszałek y Deputaci Powiatowi uznając takowe Dokumenta za zgodne z 
przepisami w 40 punkcie IX Tomu Zbioru Praw wyrażonemi, proszącego 
SYLWESTRA Syna ANTONIEGO, wnuka JOZEFFA a prawnuka JANA 
MIKOLAIEWICZA CHOROSZEWSKIEGO za szlachcica uznajemy ogłaszamy y onego do księgi 
rodosłowney Części pierwszey zapisujemy. Działo się na sesyj Deputacyi 
Wywodowey Dworzanskiey Gubernii Wileńskiey w Wilnie. 

Wileński Gubernski Marszałek, Radźca Stanu, Komandor i Kawaler: 
           Jan Marcinkiewicz Żaba 
7-ej Kiassy Deputat, Kawaler: F.Jałowiecki 
Deputaci Kudorowski i Krukowski 
Sekretarz Jamontt 


Iłukszta/Ilukste/ -- 15km --> Dyneburg/Daugavpiis/

Poniewież - Upita Miciany/Mióianai/ - Krakenava 

Wilno - Ogrodniki - Rukojnie - Sawiciany - Miedniki - Szumsk
                      Miedniki - Oszmiana 

                      
-5-
/C.d./ Spis posiadanych przeze mnie materiałów: 

1. Wypisy z ksiąg metrykalnych parafii wileńskich z lat 1798-1801, 
1819- 1892. Rodowody "Jastrzębców", "Śreniawitów" oraz sporadycznie
występujących Choroszewskich - bez określonych powiązań rodzinnych. 

2. Schematy linii genealogicznych obu rodowodów /"Jastrzębcy" w dość 
ścisłej więzi powinowactwa z rodziną Niekraszów/. 

3. Poszczególne notatki z różnych źródeł w powiązaniu z nazwiskiem Choroszewskich. 

Przykładowo: 
a. Wielka Encyklopedia Powszechna ilustrowana. Tom XI C. 
  Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1893r. str.819 
  Zarys działalności zawodowej, społecznej i naukowej 
  WINCENTEGO CHOROSZEWSKIEGO, inż.górnictwa, radcy stanu, 
  naczelnika zakładów rządowych w Królestwie Polskim. 
b. Odnośnie wyżej wymienionego znajduje się notatka w formie zarysu 
  biograficznego Polskiej Akademii Umiejętności. 
  Mówi o tym Polski Słownik Biograficzny t.III Kraków 1937r. 
  str.428 za podpisem Jana Obrąpalskiego. 
c. W tymże Słowniku na str.429 jest mowa o 
  WŁADYSŁAWIE CHOROSZEWSKIM /1836-1900/ mieszczaninie z gub.grodzieńskiej, 
  dyrektorze gimnazjum, postaci b.kontrowersyjnej w ujęciu 
  autora, niejakiego Henryka Mościckiego. 
d. Natomiast Encyklopedia Powszechna t.V /C-Cul/ Warszawa 1861r. odnotowuje MICHAŁA 
  CHOROSZEWSKIEGO, który napisał i drukiem ogłosił traktat "O ukształceniu duszy czyli 
  wychowaniu moralnem", oraz "Rozmyślania na dzień Nowego Roku" umieszczone w Noworoczniku 
  Linksmine, w Wilnie 1841r. 
e. Najstarszą wzmiankę o rodzinie Choroszewskich uzyskałam z dzie-ła "Powiat oszmiański" 
  autorstwa Czesława Jankowskiego, tomI 
  str.343 w wiadomości o rodzinie Ważyńskich h."Abdank". 
  "Bartom Ważyński, żołnierz w inflanciech sławny, o którym 
  Naruszewicz wspomina /.../ w 1620r. powiększają te liczne lenne 
  posiadłości Ważyńskiego dobra Bok i Iłło oraz kamienica w Dorpacie, 
  wzięta po Choroszewskich /.../

-6- 
A teraz na temat niejasności i znaków zapytania w tekstach przesłanych mi przez Pana. 
Myślę, że "Wywód Familil" pomoże w rozeznaniu wątpliwości, 
ale ze względu na XIX-wieczną ortografię tekstu i sposób wyrażania w nim myśli, 
może przysporzyć Panu wiele trudności. Dlatego relacjonuję w skrócie: 

1. Samuel oprócz Mikołaja musiał posiadać drugiego syna o nie wspomnianym w wywodzie imieniu, 
w odróżnieniu do jego wnuka Antoniego - stryjecznego brata Jana, który z nieznanych bliżej 
powodów odsprzedaje kuzynowi Sawiciany, przypadłe mu w spadku po ojcu Mikołaju. Mówi o tym 
prawo sprzedaży pod datą 24 kwietnia 1735r. 

2. Kuzyn Antoni stryjeczny brat Jana, prawdopodobnie nie wywiązał się z długu za pozyskany 
majątek i dlatego Józef, syn Jana na mocy testamentu ojca od dnia 12 marca 1755r. winien 
odzyskać sumę pieniężną /3000/ oraz majętność zastawną Dowiszki. 

3. Jaki był tego werdyktu rezultat - trudno powiedzieć, ponieważ w tym miejscu pojawiają się 
w cytowanym wywodzie niejasności /???/ Dlaczego syn Józefa - Antoni przeniósł się /?/zLitwy 
do dyneburgskiego powiatu, jeżeli był już tam urodzony? O tym zaświadcza jego metryka chrztu 
z ksiąg kościoła iiłuksztanskiego pod data 18 marca 1785r. /Iłłukszta znajduje się na Łotwie 
w odległości ok.15 km na plc-zach. od. Dyneburga, obecnie Daugavpils/. 

4. Pozatem, Antoni Józefowicz winien był powrócić na Litwę nie później 1816r. ponieważ jego 
syn Sylwester urodził się już na Żmudzi. Jego m-ka chrztu w konsystorzu Żmudzkim podaje datę 
31 października 1816r. w par.Łauk...? /Odnalazłam na mapie miejscowość LAUKUVA, w odległości 
(na pld-wsch.) ok.15 km. od Rietawy w drodze na Rosienie. 

5. Antoni s.Józefa po powrocie na Litwę dochodził swego szlachectwa już 23 lipca 1820r. ale 
maj.Miciany nabył dopiero 18 lutego 1828, które przyznano mu 26 października 1828r. 


-7-

Odnośnie wyróżnień Orderem Virtuti Militari na przestrzeni lat 1798-1892 a więc w materiałach 
mi dostępnych, oba rodowody nie wykazały. Z chwilą upadku powstania kościuszkowskiego 
Choroszewscy w sferach wojskowych nie uczestniczyli, natomiast zajmowali nieraz ekspo-nowane 
stanowiska w pionie ,urzędniczym. Mam jednak w notatkach dwie pozycje z okresu 
wcześniejszego,mianowicie: 
1. Akt wydany przez wileńską komisję archeograficzną w t.XV-ym, str.129, pod nr.85, z dn.16 
lipca 1664r. na nazwisko Teodora Choroszewskiego, jenerała województwa Nowogródzkiego /.../ 
2. Formularny Spisek Sądu Granicznego P-ttu Wiłkomirskiego w roku 1816 Lipca 1 sporządzony, w 
którym jest mowa o Piotrze, synu Mateusza Choroszewskim, lat50 - na temat jego służby w 
wojsku /do roku 1794/, gdzie był za patentem Stanisława Augusta Króla, w pułku 5-ym Kawaleryi 
Littewskiej Rotmistrzem i Auditorem /w ciągu 6 lat/. 
Przy końcu tegoż roku za Ordynansem Kościuszki Naczelnika w Litewskim Woysku Generałem 
Audytorem /w ciągu 3 miesięcy/. /.../ 
Wymieniony powyżej Piotr należy do linii "Śreniawitów", której wyeksponowane skrzydło liczy 
swych przodków od 7-miu pokoleń: 
Janusza - Mikołaja - Tomasza - Szymona - Mateusza - Ignaceg=Feliksa-- Władysława=Ludwika=Antoniego. 

3. Przedstawicielem 8-go pokolenia tego skrzydła był: Ohoroszewski Wincenty=Ignacy=Jędrzej 
urodzony w Wilnie 16.02.1845r. . zmarł 18.01.1901 w SUCHEDNIOWIE 
Rodzice Władysław i Amelia z Bohdanowiczów Choroszewscy. To właśnie WINCENTY /nie Jerzy/ był 
jednym z organizatorów hutnictwa i górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim. W spisie posiadanych 
przeze mnie materiałów punkty "a" i "b" jego właśnie dotyczą. 

4. Co dotyczy linii "Jastrzębców" to konkretne daty w metryce urodzenia /na podstawie 
'Wywodu"! posiada jedynie Antoni i Sylwester, natomiast Ludwikowi rok urodzenia obliczałam, 
na podstawie dat z met-ryki ślubu i śmierci, ponieważ m-ki chrzestnej nie znalazłam. 
Mała poprawka: Konstancja=Ludwika c.Sylwestra ur.16.9,1850r./we wrześniu/ 


-8- 
Z kolei kilka spostrzeżen: imiona Stefan i Kazimierz występowały dość często w linii 
"Śreniawitów", natomiast u "Jastrzębców" spotkałam jeden raz. 
Pozatem oba rodowody wykazują wyraźne powinowact-wo z osobami pochodzenia niemieckiego. 
Wyróżniłam takie nazwiska jak: von Krauze, Schpitzbartke, Wagner, Hartmann, Hoyer 

Co do osoby K.Choroszewskiej, mając na uwadze Claudię, oraz py-tania, czy to ta sama osoba, 
co przeniosła się? - nie mogę odpowiedzieć. Natomiast zaciekawia mnie treść notatki z nią 
związanej. Mianowicie osoba ojca, który wychował się w Narewiu /?/ O takiej miejscowości w 
Polsce dotąd nie słyszałam. Jest rzeka Narew. Nad nią zaś dwie miejscowości, a roczej miasta: 
Łomża i Ostrołęka, związane z miejscem urodzenia oraz młodości naszego ojca./Dyonizego 
Choroszewskiego A gdzie dotąd mieszka część jego rodziny. Najstarszą siostrę ojca Marię z 
Choroszewskich Chojnowską z częścią jej licznej rodzi-ny losy wojny przerzuciły /na ostatnim 
etapie/ - do Anglii. Maria z najstarszą córką Heleną i jednym z synów Janem w,określonym 
cza-sie mieszkali pod adresem: 35 Gleba Close, Pitstone N/R Leighton Burrards Beds, England 
oraz 10 The Green Hasland, Chesterfield, Derbyshire, England. Dziś te adresy nie są już 
aktualne, - dla mnie istnieją w sensie ciekawostki lokalnej. 

Co dotyczy Choroszewskich zamieszkałych w powiecie łomżyńskim, mam kilka pozycji, które 
mogłabym w miarę potrzeby udostępnić. 

Na dzisiaj, to już chyba będzie wszystko, co mogłam w tym zakresie uzupełnić, poprawić, 
skomentować... Bardzo mnie ujęła chęć współudziału ze strony Pana - w dziedzinie 
zainteresowań genealogicznych, że aż na poziomie internetu /1/, który dla mnie nie jest 
dostępny... /niestety/. Na pociechę, ośmielam się zauważyć, że nie potrzebuje Pan zanadto się 
trudzić w tłumaczeniu na język polski... Kiedyś, bo aż przed 30-tu laty uczyłam się 
angielskiego zaocznie. W rezultacie prawie zupełnie nie rozumiem m o w y, ale teksty pi-sane 
- dostatecznie. Dla przykładu: notatkę dotyczącą Virtuti Militari oraz działalności 
Wincentego Ch. w Zagłębiu Dąbrowskim - roz-szyfrowałam całkowicie. A zatem, cieszę się, że 
tym optymalnym akcentem mogę zakończyć wreszcie swoje "wywody", skoro już nie genealogiczne, 
to co najmniej sprzyjające naszej sprawie. Serdecznie pozdrawiam Pana i jego Rodzinę z okazji 
zbliżających się świąt, łącząc wyrazy najlepszych, najcieplejszych życzeń! 

At this Christmas Season and throughout the New Year may you be blessed with happiness 
Wilno, grudzień 1997r. H.Choroszewska Mike Choroszewski